Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych 2019

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
okres obowiązywania:  od 01.12.2018 do 28.02.2019

 

Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło – 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100).

Okres 01.12.2018 r. – 28.02.2019 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 183,21 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 229,01 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 274,81 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Dodano: 02.01.2019, do kategorii Aktualności