Historia Cechu

RZEMIOSŁO zawodowe wkonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania określonej działalności gospodarczej we własnym imieniu.
Od najdawniejszych czasów dawało początek gospodarowania wszędzie tam gdzie powstawały bądź odradzały się skupiska ludzi.

W XII wieku zaczęto zakładać pierwsze zgromadzenia poszczególnyc specjalności rzemieslniczych nazwanych CECHAMI od niemieckiego słowa „zeichen” czyli znak, gdyż każdy z powstajacych cechów wyróżniał się określonym znakiem kojarzącym się z wykonyewaniem przez jego członków zawodem.

Powiatowy Cech Rzemiosł Różych w Mińsku Mazowieckim jest najstarszą organizacją zrzeszającą Rzemieślników i Przędsiębiorców z terenu miasta oraz powiatu.

Cech posiada sztandary: Sztandar Cechu Kowali z 1921 roku oraz Sztandar Masarzy i Wędliniarzy z 1925 roku. W miarę jak powstawały na naszym terenie inne rzemiosła zaistniała potrzeba utworzenia organizacji dla innych branż.
Miński Cech Rezmiosł Różnych powstał w 1923 roku i z biegiem lat zrzeszał coraz więcej członków rożnego rzodzaju branż. Największy rozwój rzemiosła na naszym terenie odnotowanoa w latach osiemdziesiątych. Kryzys przyszedł w 1989 roku kiedy to ustawa o rzemiośle zniosła obligatoryjnie członkostwo w Cechu oraz obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych.

Obecnie w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim zrzeszonych jest ok. 110 rzemieślników szkolących uczniów młodocianych przede wszystkim w zawodach branży motoryzacyjnej, fryjerskiej oraz spożywczej. Pozostali członkowie Cechu reprezentują rzemiosło budowlane, elektryczne a także stolarstwo i kamieniarstwo.

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych posiada swój statut, który jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako dobrowolna organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 mja 1991 roku o organizacjach pracodawców ( DZ.U.Nr 55, poz.235 ze zmianami).

Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 112 poz. 979 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dziłalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 173, poz.1807) .
Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie sprwuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz współpracyje ze szkołami zawodowymi z terenu powiatu mińskiego.

Na chwilę obecną rzemieślnicy i przedsiębiorcy zrzeszeni w mińskim Cechu kształcą ponad 210 uczniów, którzy po ukończeniu nauki zawodu mają możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisja Egzaminacyjną przy Izbie Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie. Dyplom czeladniczy otwiera drzwi do uzyskania tytułu mistrzowskiego, który upoważnia do przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej z danego zawodu młodzsym pokoleniom.

Powiatowy Cech rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim ma swoich przedstawicieli w Komisjach Egzaminacyjnych przy Izbie Rezmieślniczej Mazowsza Kurpi i Posdlasia w Warszawie, którzy aktywnie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika oraz mistrza.