Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Okres obowiązywania:  
od  1.06.2018 do  31.08.2018

Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2018 r. wyniosło – 4.622,84 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 472).

Okres 1.06.2018 r. – 31.08.2018 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia  184,91 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia  231,14 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia  277,37 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).

Dodano: 05.06.2018, do kategorii Aktualności