Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1.06.2019 do 31.08.2019

Okres obowiązywania:

  • 1.06.2019 do  31.08.2019

Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wyniosło – 4.950,94 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 424).

Okres 1.06.2019 do  31.08.2019.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 198,04 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 247,55 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 297,06 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Dodano: 30.05.2019, do kategorii Aktualności