Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło – 6.733,49 zł. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

I   rok nauki  336,67 zł. (5%)

II  rok nauki   404,01 zł. (6%)

III rok nauki   471,34 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  269,34 zł. (4%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 01.03.2023, do kategorii Aktualności