Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.12.2022 r. do dnia 28.02.2023 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło – 6.480,67 zł. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

I   rok nauki  324,03 zł. (5%)

II  rok nauki   388,84 zł. (6%)

III rok nauki   453,65 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  259,23 zł. (4%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 30.11.2022, do kategorii Aktualności