Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło – 5.995,09 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 177).

I   rok nauki   299,75 zł. (5%)

II  rok nauki   359,71 zł. (6%)

III rok nauki   419,66 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  239,80 zł. (4%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 28.02.2022, do kategorii Aktualności