Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Informujemy,  iż od dnia 01.12.2021 r. do dnia 28.02.2022 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło – 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

I   rok nauki   282,87 zł. (5%)

II  rok nauki   339,44 zł. (6%)

III rok nauki   396,01 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  226,29 zł. (4%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 29.11.2021, do kategorii Aktualności