Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.06.2024r. do dnia 31.08.2024r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024r. wyniosło – 8.147,38 zł. (Mon. Pol. z 2024r. poz. 358).

I   rok nauki  651,79 zł. (8%)

II  rok nauki   733,26 zł. (9%)

III rok nauki   814,74 zł. (10%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  570,32 zł. (7%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Dodano: 21.05.2024, do kategorii Aktualności