Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.12.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło – 7.194,95 zł. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1216)

I   rok nauki  575,60 zł. (8%)

II  rok nauki   647,55 zł. (9%)

III rok nauki   719,50 zł. (10%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  503,65 zł. (7%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Dodano: 27.11.2023, do kategorii Aktualności