Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło – 7.005,76 zł. (Mon. Pol. Z 2023 r. poz. 831)

I   rok nauki  560,46 zł. (8%)

II  rok nauki   630,52 zł. (9%)

III rok nauki   700,58 zł. (10%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  490,40 zł. (7%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 28.08.2023, do kategorii Aktualności