Stawki Uczniowskie

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło – 5.024,48 zł. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 711)

Przyuczenie do wykonywania określonej 200,98 zł. (4%)

I   rok nauki   251,22 zł. (5%)

II  rok nauki   301,47 zł. (6%)

III rok nauki   351,71 zł. (7%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 31.08.2020, do kategorii Aktualności