PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I PRACOWNICY MŁODOCIANI – ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 29 MARCA 2021 DO 11 KWIETNIA 2021

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia
2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r. W uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3.

Dodano: 29.03.2021, do kategorii Aktualności